قوانین

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

استرداد جهیزیه

داشتن قبض رسید جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست بلکه باید زوجه ثابت نماید که جهیزیه باقی و در منزل زوج است .و اثر قبض رسید فقط همین است که با بقا عین جهیزیه زوج نمی تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید.(محمد عبده.اصول حقوقی در دیوانعالی تمیز ص 78و 79)

  مرجع تصویب : دیوان عالی کشور
  منبع : دیوان عالی کشور