چگونگی پرداخت مهریه زن در صورت فوت همسرش بر اثر تصادف و عدم تمکن مالی متوفی

چگونگی پرداخت مهریه زن در صورت فوت همسرش بر اثر تصادف و عدم تمکن مالی متوفی

سلام یه سوال داشتم ،در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

تعداد پاسخ ها 2


سلام...نظریه شماره ۳۸۷۹/۷ - ۱۳۸۶/۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان میدارد که :

مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.

سلام.مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است.بنابراین در چنین حالتی ابتدا از دیه ی دریافت شده ،مهریه ی زن پرداخت میشود و سپس سایر دیون متوفی .