چه اسنادی دارای اعتبار خاص میباشند

چه اسنادی دارای اعتبار خاص میباشند

سلام اگه میشه لطفا شرایطی که موجب اعتبار خاص دادن به یک سند میشه رو بگید...

تعداد پاسخ ها 2


اسنادی که مطابق مقررات تنظیم شده دارای اعتبار خاصی است.

اعتبار اسناد ثبت شده همان آثار اسناد است که به شرح زیر است:

1.معتبر بودن تمامی محتویات و امضای سند رسمی.

2.معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمی.

3.قابل اثبات بودن آن نسبت به اشخاص ثالث و طرفین و قائم مقام آنان.

4.قابل اثبات نبودن دعوا مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضایی.

5.لازم الاجرا بودن سند رسمی.

6.عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی سند رسمی.

7.باطل بودن رای داور اگر مخالف مندرجات سند رسمی باشد.

8.امکان درخواست تامین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی.

بخش ابتدایی ماده ی 70 قانون ثبت اسناد واملاک می گوید : سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

اسنادی که مطابق قانون ثبت شده اند ،دارای اعتبار خاصی هستند و مقصود از اعتبار اسناد همان اثار انهاست و یکی از این اثار ،اعتبار مندرجات اسناد رسمی است که بخشی از ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص رسیدگی به اصالت این اسناد میگوید و ماده 396 قانون ایین دادرسی مدنی در خصوص اساس تطبیق و رسیدگی قرار دادن این اسناد در رابطه با صحت و اصالت اسناد عادی سخن به میان اورده است .