مجازات خوردن مشروب

مجازات خوردن مشروب

مجازات خوردن مشروب دقیقاً چی هست؟آیا درسته که میگن شلاقه؟چند ضربه شلاق میزنن؟بهم گفتن خانمها را بصورت فلک بهشون شلاق میزنن درسته؟

تعداد پاسخ ها 2


مجازات شرب خمر چه کم باشد چه زیاد خالص یا ناخالص موجب مستی بشود یا نشود موجب حد است (هشتاد ضربه شلاق) قانون خوردن آبجو هرچند مستی نیاورد موجب حد می داند اگر خوردن مشروبات الکلی ثابت شود و شرایط حد ( شامل دو بار اقرار به شرب خمر است) برقرار باشد 80 ضربه را میخورند. با استناد به مواد 264و 265 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.

حالا اگر اقرار نکنید اما با ادله ثابت بشود که شما مشروب خوردی(مثل تست الکل) مجازات شما تعزیری می شود یعنی تا ۸۰ ضربه شلاق به نظر قاضی (مثلاً از یک تا ۷۹ ضربه شلاق) یا جزای نقدی.

در مورد نحوه اجرای شلاق در جرایم حدی بانوان باید بدانیم که اجرای حد ممکن است به نحوه نشسته با لباسی که بدن را پوشانده باشد انجام شود. در مورد محکومین مرد ایستاده است شلاق تعزیری در حالتی که محکوم علیه بر روی شکم خوابیده باشد وبا پوشیدن لباس معمولی به پشت بدن به جز سر و صورت و عورت زده میشود . نحوه اجرای شلاق و شدت ضربات در انواع شلاق های حدی و تعزیری متفاوت است و آموزش های لازم را به مامورین می دهند البته معمولا حد ثابت نمی شود و شامل تعزیر خواهد شد.

طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر از قبیل خوردن تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد جامد باشد یا مایع مست کند یا نکند خالص باشد یا ناخالص به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند موجب حد است.(80 ضربه شلاق حدی)