مجازاتهای جایگزین حبس چه مجازاتهایی هستند

مجازاتهای جایگزین حبس چه مجازاتهایی هستند

مجازات های جایگزین حبس، مجازات هایی خفیف و حتی بعضاً اقدام تامینی هستند که دادگاه آنها را با شرایطی، در مورد برخی جرائم به جای مجازات زندان مورد حکم قرار می دهد.با اجتماع شرایط قانونی، تعیین مجازات جایگزین به جای زندان، در برخی موارد الزامی، در برخی موارد الزامی مشروط به شرایطِ اضافی و در برخی دیگر از موارد، اختیاری است.ماده 64 قانون مجازات اسلامی به بیان مجازاتهای جایگزین حبس به این صورت پرداخته است: مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود. تبصره-دادگاه در ضمن حكم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حكم با شرایط و كیفیات مقرر در این ماده تصریح میكند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حكم دهد.به موجب ماده ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شمارة ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد.بسته به این که جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت استدر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند.

تعداد پاسخ ها 2


مجازات های جایگزین حبس، مجازات هایی خفیف و حتی بعضاً اقدام تامینی هستند که دادگاه آنها را با شرایطی، در مورد برخی جرائم به جای مجازات زندان مورد حکم قرار می دهد.با اجتماع شرایط قانونی، تعیین مجازات جایگزین به جای زندان، در برخی موارد الزامی، در برخی موارد الزامی مشروط به شرایطِ اضافی و در برخی دیگر از موارد، اختیاری است.ماده 64 قانون مجازات اسلامی به بیان مجازاتهای جایگزین حبس به این صورت پرداخته است: مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است كه در صورت گذشت شاكی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و كیفیت ارتكاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود. تبصره-دادگاه در ضمن حكم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حكم با شرایط و كیفیات مقرر در این ماده تصریح میكند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حكم دهد.به موجب ماده ی ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است. لکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه شمارة ۷۴۶ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۴ این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل گردد.بسته به این که جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت استدر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، قاضی نمی تواند حکم به جایگزین حبس صادر کند.

در رابطه بااینکه مجازات جایگزین حبس چه زمانی اجرا میشود لازم به ذکر است که اگر مجازات کمتر از ۳ ماه حبس باشد قاضی ملزم است مجازات های جایگزین حبس را اعمال کند.

البته در مواقعی اگر جرم بیش از ۳ ماه تا ۶ ماه باشد و در صورت عدم وجود سابقه کیفری قاضی باید مجازات های جایگزین حبس را اعمال کند