عقد دایم فرد مسلمان ومسیحی طبق قوانین ایران

عقد دایم فرد مسلمان ومسیحی طبق قوانین ایران

سلام یه سوال داشتم . ازدواج زن مسیحی با مرد مسلمان در ایران به چه صورت انجام میشه؟ ایا تشریفات خاصی داره؟

تعداد پاسخ ها 2


با عنایت به قوانین ،ازدواج زن غیر مسلمان با مرد مسلمان بلامانع است و تشریفاتی ندارد.

سلام .قانون مدنی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است و مقرر كرده كه نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست اما اگر مرد مسلمان با زن غیر مسلمان (کتابیه) ازدواج کند چون به دین احترام می گذارد، اشکالی از جهت اختلاف دین پیش نخواهد آمد.راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی هم قابل استنباط است اما ازدواج با زنان غیر کتابیه را منع کرده است.راجع به ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان قانون مدنی ساکت است و ظاهر این است که قانونگذار با توجه به فقه اسلامی نخواسته است این ازدواج را منع کند این معنی از مفهوم مخالف ماده 1059 قانون مدنی هم قابل استنباط است اما ازدواج با زنان غیر کتابیه را منع کرده است.