در رابطه با استرداد جهیزیه چه میدانید

در رابطه با استرداد جهیزیه چه میدانید

در قدیم مسئله جهیزیه به این شدت گسترده نبود هر خانوادهبا توجه به شرایط اقتصادی خود به دخترش جهیزیه میداد. حال در صورت اختلاف بین زوج و زوجه تکلیف جهیزیه به چه صورت است و از چه طریق میتوان زوجه را مالک جهیزیه دانست؟

تعداد پاسخ ها 2


اولین راه اثبات این است که زوجه حتما سیاهیه ای جهیزیه خود (اموالی که به خانه زوج میبرد) تهیه کند . حتما این لیست یا سیاهه را به زوج نشان داده و ذیل آن را حتما زوج ،زوجه و دو نفر شاهد از خانواده زن و مرد امضا کنند.

دومین راه اثبات تهیه استشهاد نامه از کسانی که تایید کنند این وسایل را زوجه به خانه زوج آورده است.

سومین راه ارائه فاکتور خرید توسط زوجه از جهیزیه و ارائه آن به دادگاه .

طبق آرای دیوان عالی کشور، داشتن قبض رسید جهیزیه از مرد برای مطالبه آن به تنهایی کافی نیست بلکه زن باید ثابت کند که جهیزیه در منزل مرد باقی است.

بر منبای ماده 29 قانون حمایت از خانواده که ذکر کرده دادگاه در رای صادره ی خود مبنی بر طلاق بایستی تکلیف مسائل مالی را مشخص کند، بر همین اساس درباره جهیزیه نیز تعیین تکلیف میکنند.

برای پس گرفتن (استرداد) جهیزیه ،فهرست اقلام جهیزیه یا به اصطلاح سیاهه جهیزیه، باید به صورت دقیق و واضح، با ذکر جزئیات و تعداد دقیق اقلام را تهیه شود. این اقلام باید در فهرستی تهیه شده و مانند سایر اوراق قراردادی از در دو نسخه تهیه شود و به امضای هر دو طرف برسد که یک نسخه نزد خانم و یک نسخه نزد همسرش قرار می گیرد.لازم به ذکر است که تا زمانی که شوهر برگه فهرست اقلام را امضا نکرده باشد، حتی با امضای شهود، به هیچ وجه در محاکم رسمیت پیدا نکرده و قابل استناد نیست.

بعضی اوقات دیده شده که بعضی از خانواده ها به جای اینکه فهرستی از اقلام با امضای زوج تهیه کنند، به فیلم برداری اکتفا میکنند، اما متاسفانه به هیچ عنوان فیلم حتی با حضور زوج در فیلم یا چیدن جهیزیه در منزل مشترک زن و شوهر در محاکم قابلیت استناد ندارد.بهتر است دو نفر شاهد که از خانواده زن و مرد هستند، زیر فهرست را امضا کنند.در چنین شرایطی فهرست حکم سند عادی را پیدا میکند که در محاکم قابلیت استناد به عنوان یک مدرک تامه را خواهد داشت. اگر فهرست در دو نسخه تهیه شود، در محاکم برای مرد هم قابل استناد است و فقط دلیلی بر ادعای خانم نمیشود. چرا که دیده شده که گاهی خانم ادعایی بیش از فهرست واقعی جهیزیه داشته، که در چنین شرایطی با توجه به نسخه دوم که نزد مرد است، کذب بودن ادعای زن را اثبات میکند.