بکار بردن چه الفاظی مصداق توهین است و مجازات توهین کننده

بکار بردن چه الفاظی مصداق توهین است و مجازات توهین کننده

در جامعه كنونی كه آستانه تحمل مردم پایین آمده و به سرعت عصبانی می شوند، كوچك ترین كلمه ای ممكن است مصداق توهین قلمداد شود و فرد با استناد به چنین ادعایی بخواهد اعاده حیثیت كند و فرد توهین كننده را مورد پیگرد قانونی و حقوقی قرار دهد.

توهین در لغت به معنای خوار كردن، سبك داشتن، خواری و خفت آمده است. جرم توهین دارای اقسامی است: توهین ساده و توهین مشدد.

توهین ساده: عبارت است از توهین و اهانتی كه علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه هیچ كیفیت مشدده ای ندارد.

توهین مشدد به اعتبار مقام مخاطب: قانون گذار در برخی موارد به اعتبار مقام و شخصیت طرف اهانت شده همچون توهین به مقام معظم رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ره ، كاركنان و مقامات دولتی، مقامات سیاسی خارجی و توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل خاص برای مرتكب مجازات بیشتری تعیین نموده است.

تعداد پاسخ ها 2


جرم توهین و فحاشی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش بینی شده است كه مقرر می دارد توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . همچنین اینکه چه الفاظی توهین به حساب میاید به نظر قاضی بستگی دارد.

برخی بر این باورند كه توهین به كسانی كه فوت شده اند نیز مشمول ماده ۶۰۸ می شود و برخی معتقدند واژه افراد در ماده فوق به انسان های زنده اشاره دارد و درنتیجه توهین به مردگان تنها در صورتی می تواند مشمول ماده مذكور قرار گیرد كه عرفاً توهین به بازماندگان تلقی شود و درواقع آنان بزه دیده محسوب می شوند.
این موضع در تبصره ۲ ماده ۳۰ از قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز پذیرفته شده است كه به موجب آن هرگاه انتشار مطالب مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاكی به بازماندگان وی به حساب آید هر یك از ورثه قانونی می تواند ازنظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

تنها گفتن فحشی كه متضمن نسبت ناموسی ناروا باشد، قذف نیست. قانون می گوید چنانچه افرادی نزد مراجع قضایی به عنوان شاهد زنا یا لواط دیگران حاضر شوند، اما شهادت آن ها مستند به مشاهده نباشد یا تعدادشان به حدنصاب لازم برای شهادت نرسد، عمل آن ها نیز قذف و مستوجب مجازات 80 ضربه شلاق خواهد بود. نكته پایانی آن كه قذف محدود به گفتن فحش ناموسی نیست، نوشتن آن یا درج الكترونیك (نظیر انتشار در اینترنت یا ارسال ایمیل) نیز طبق قانون جدید مجازات اسلامی جرم انگاشته شده است.

در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم یعنی کسی که به او توهینی روا داشته شده است باید برای پیگیری موضوع و تحت تعقیب قرار دادن کسی که اقدام به توهین کرده است به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم کند.

توهین ممکن است به صورت حضوری و یا غیابی باشد در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی، دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین، موضوع این ماده شده است، همچنین در انجام جرم توهین، راست یا دروغ بودن نسبت ها شرط نیست و اصل مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن آور و سبک کننده باشد.

در قانون مجازات اسلامی هجو و اهانت جرم محسوب شده و مستوجب مجازات است.با استناد به ماده 608 قانون مجازات اسلامی؛ توهین به افراد از قیبل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

هرکس به نظم یا نثر به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند و یا هجویه را منتشر کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.