حقوق زن در صورت عدم پرداخت نفقه

حقوق زن در صورت عدم پرداخت نفقه

سلام یه سوال داشتم در صورت عدم پرداخت نفقه، زن چه حقوقی خواهد داشت؟

تعداد پاسخ ها 2


بموجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تادیه ی نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. در این ماده دو جرم عدم پرداخت نفقه و یا ترک انفاق زوجه و ترک انفاق افراد واجب النفقه غیر از زن، مورد جرم انگاری قرار گرفته است .

به موجب ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن که برای دانستن کمیت و کیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند ترین مردم باشد.

ماده 1111ق.م در مورد ضمانت اجرای مدنی الزام شوهربه پرداخت نفقه می باشد. زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع نماید در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید.در این خصوص راه حلی وجود دارد و آن اینست که دادگاه میتواند اگر مالی از شوهر در دسترس باشد آن را توقیف نماید و بفروشد و از پول حاصل آن نفقه زن را بپردازد.

سلام.

الزام شوهر به پرداخت نفقه معوقه


در صورت عدم پرداخت، زن حق طلاق دارد.
ماده 1111ق.مدنی در مورد ضمانت اجرای مدنی الزام شوهر می باشد. زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع نماید در اینصورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید.در این خصوص راه حلی وجود دارد و آن اینست که دادگاه میتواند اگر مالی از شوهر در دسترس باشد آن را توقیف نماید و بفروشد و از پول حاصل آن نفقه زن را بپردازد.

نفقه زمان گذشته

ماده ی 1206 مقرر می دارد زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته خود اقامه ی دعوا نماید و طلب او طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود.