حاملگی در دوران عقد موقت

حاملگی در دوران عقد موقت

خانم مطلقه ای هستم مدتی پیش به پیشنهاد آقایی برای عقد موقت جواب مثبت دادم متاسفانه الان باردار شده ام هرچی از این آقا خواهش میکنم مرا به عقد دائم در بیاورند تمایلی نشان نمیدهند تکلیف من و جنین در شکم من چیست؟ در ضمن من دفترچه صیغه نامه نیز دارم و دوستان من شاهد عقد موقت ما بوده اند.

تعداد پاسخ ها 2


قانون گذار هیچگونه تفاوتی بین فرزند حاصل از ازدواج دائم و موقت قائل نشده لست و چنانچه در دوران عقد زوجه باردار شود طبق ماده 21 قاتون جدید حمایت از خانواده باید عقد موقت به طور رسمی برای دریافت شناسنامه فرزند ثبت شود.

دوست عزیزثبت نشدن ازدواج موقت ، غیر قانونی نبوده و مجازاتی ندارد اما در مواردی که زن باردار شود ، جهت تعیین هویت فرزند متولد شده ، قانون حمایت از خانواده مرد را مجبور به ثبت ازدواج موقت کرده است .(ازدواج موقت باید به دائم تبدیل شود.)

این مسئله در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت از خانواده چنین آمده است در جهت استواری روابط خانوادگی ، مطابق با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، ازدواج دائم مبنای تشکیل خانواده است و مورد حمایت قرار دارد و ازدواج موقت با تابعیت از قوانین شرعی و مدنی در مواردی چون ؛ باردار شدن زن ، توافق زوجین و شرط ضمن عقد ثبت آن الزامی خواهد بود

مطابق با ماده ی ۱۲۵۸ قانون مدنی ، زن جهت اثبات دعوی نسب فرزند به پدر ، باید ۵ دلیل را دارا باشد ؛ اقرار ، اسناد کتبی ، شهادت ، امارت و قسم ، لذا در این راستا اگر ازدواج موقت ثبت نشده باشد ، اسناد کتبی که از ۵ دلیل اثبات هر دعوی هستند ، موجود نبوده و اثبات نسب فرزند به پدر با مشکل مواجه می شود . در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده میتوانید ازدواج خود را ثبت نمایید.