با فوت متهم روند پرونده به چه صورت میشود

با فوت متهم روند پرونده به چه صورت میشود

در پرونده ای ما از شخصی شکایت کردیم اما متاسفانه ایشان فوت کرده در حال حاضر روند پرونده ما به چه صورت خواهد شد؟

تعداد پاسخ ها 2


با فوت متهم تعقیب محاکمه و اجرای مجازات متوقف میشود چون فقط شخصی که تخطی مرتکب شده مسئول عمل غیر قانونی خودشه نه ورثه و اطرافیانش. مگر در مورد دیه که باید قبل از تقسیم اموال متوفی به ورثه ، پرداخت کرد

بر اساس ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است زایل شود ، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع جریان دادرسی ادامه پیدا می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.

اگر متهم فوت کند جریان رسیدگی متوقف می شود و قرار منع تعقیب صادر می شود. اما در مورد مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، اگر قبل از فوت متهم مطالبه به صورت گرفته ، رسیدگی به آن ادامه می یابد در غیر این صورت می توانند آن را مطالبه کنند. البته در مواردی که حکم پرداخت دیه به عنوان مجازات برای متوفی صادر شده قبل از تقسیم ترکه دیه از اموال متوفی پرداخت می شود .به طور خلاصه می توان گفت در صورت فوت متهم دعوی متوقف می گردد اما فوت شا کی لزوماً باعث توقف دعوی نمی شود. اگر متهمین چند نفر باشند فوت یکی از آنها تنها موجب توقف دعوی نسبت به همان متهم می شود و تاثیری در رسیدگی به اتهام سایرین ندارد.