ایا عدم پرداخت اجاره مستاجر موجب صدور دستور تخلیه میشود؟

ایا عدم پرداخت اجاره مستاجر موجب صدور دستور تخلیه میشود؟

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت شما.من یک طبقه از منزلم را به زوجی جوانالان به مدت 6 ماه است که اجاره داده ام مستاجر بنده 4 ماه است که مبلغ اجاره را پرداخت نکرده است و بنده به ناچار قصد گرفتن حکم تخلیه آپارتمان رو دارم حال سوال بنده این است که آیا بابت تاخیر اجاره میتوانم جریمه ای از مستاجر بگیرم و اگر جواب اره است به چه مقدار؟باتشکر

تعداد پاسخ ها 2


بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 بیان نموده که :

در صورتی که مستاجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره یا اظهارنامه ( در موردی که اجاره نامه عادی بوده یا اجاره نامه ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره نامه رسمی باشد موجر می تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. هر گاه پس از صدور اجرائیه مستاجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می کند ولی موجر می تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را بنماید. هر گاه اجاره نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می تواند برای تخلیه عین مستاجره و وصول اجاره بها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هر گاه مستاجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی شود و مستاجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می گردد، ولی هر مستاجر فقط یک بار می تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.

بنابراین شما میتوانید به دلیل عدم پرداخت مبلغ اجاره دستور تخلیه فوری را دریافت کنید و خسارت را هم مطالبه نمائید.

در صورت عدم پرداخت اجاره بها موجر می تواند شروطی را به نفع خود بگنجاند به طور مثال در قرارداد ذکر شود در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بیش از ۱۰ روز موجر می تواند اجاره را فسخ کند.

مطابق تبصره 1 ماده 14 قانون روابط میان موجر و مستاجر مصوب 1356 ،در صورتی که مستاجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستاجر را نماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.