آیا معامله صوری به قصد از فرار از دین باطل است

آیا معامله صوری به قصد از فرار از دین باطل است

گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند اموال را به نام فرد دیگری انتقال میدهند. این معامله از نظر قانونی صوری تلقی میشود . باتوجه به اینکه در بسیاری از موارد اموال را به نام اعضای درجه یک خانواده خود انتقال میدهند و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و یا مبلغ معامله مبادله نشده باشد . حال میخواهیم بدانیم قانون در رابطه با این معاملات چه تصمیمی میگیرد؟

تعداد پاسخ ها 2


طبق ماده 426 قانون تجارت:اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه اى خواهد برد.

در قانون نحوه اجراء محکومیت هاى مالى، انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته و براى انتقال دهنده و انتقال گیرنده از ۴ ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین گردیده است.

در ضمن همچنین عین مال اگر موجود باشد از ملکیت انتقال گیرنده خارج مى شود و هرگاه عین مال وجود نداشته مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده وصول خواهد شد.

معامله صوری به معامله ای گفته می شود که ظاهر و صورت معامله را داشته اما فاقد آثار و نتایج بیع صحیح باشد. در معامله صوری، معامله یا بیع فقط ظاهری و صوری است و چون ثمنی در کار نیست، بایع جنسی را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و برای خریدار الزامی در تأدیه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.

دادگاه این معامله را باطل دانسته و در صورت شکایت ذینفع فرد به دلیل فرار از دین به چهار ماه تا دوسال حبس محکوم خواهد شد.

اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به ثباتی بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه ای (سهم) خواهد برد.