آیا شهادت دروغ مجازات دارد و چگونه اثبات میشود

آیا شهادت دروغ مجازات دارد و چگونه اثبات میشود

سلام وقتتون بخیریک سوال داشتم

در یک دعوای کیفری، طرف دیگر دعوا فردی را به عنوان شاهد معرفی کرده که در زمان درگیری در محل نبوده است. آیا شهادت دروغ مجازات دارد و چطور می شود ثابت کرد؟

تعداد پاسخ ها 2


شهادت کذب عبارت است از ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه و جرم تلقی میگردد .

ادای شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمی است. این جرم از جرایم مطلق محسوب می شود.

در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده اند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.

شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به موجود باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب داده اند غرامت ( خسارت ) را بپردازند


ادای شهادت دروغ مطابق قانون جرم بوده و دارای مجازات می باشد.

ماده 650 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می دارد، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. از طرفی دیگر شهادت باید از روی قطع و یقین ادا شود. ضمن آن که دادگاه حق تحقیق و بررسی لازم را درخصوص خلاف واقع بودن شهادت، خواهد داشت. حاصل آن که در صورت علم به خلاف واقع بودن شهادت، شهادت مذکور معتبر نمی باشد.