نمونه وکالتنامه زوجه برای طلاق

نمونه وکالتنامه زوجه برای طلاق

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ........................ فرزند .................. به شماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی .......ساکن .............................

وکیل : آقای / خانم : ...................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................ متولد ............... صادره از ................. به شماره ملی .................................... ساکن................................

مورد وکالت : مراجعه به محاکم قضائی و شعبات دادگاه های عمومی و هر کدام از مراجع قضائی و داوری ذیصلاح و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی اقدام در خصوص مطلقه نمودن خود وکیل مرقوم یا .................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.