نمونه وکالت نامه برای ازدواج

نمونه وکالت نامه برای ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند .......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن......................................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ......................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن .....................................................

مورد وکالت : .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید .