نمونه وکالت نامه اداری تبدیل خودرو فرسوده

نمونه وکالت نامه اداری تبدیل خودرو فرسوده

بسمه تعالی

موکل : آقا / خانم .................................... فرزند : ..................به شماره شناسنامه ................... متولد ....................... صادره از .................. به شماره ملی .......................... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ....................به شماره شناسنامه ................. متولد .................. صادره از ................. به شماره ملی ......................... ساکن .............................

مورد وکالت : برحسب موضوع و مورد و با ارائه مدارک و اسناد مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع قانونی ، مراجعه به هر کدام از شرکت های ایران خودرو و سایپا و کلیه نمایندگی ها و .....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.