نمونه وکالت نامه اخذ استعلام

نمونه وکالت نامه اخذ استعلام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ....................

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالت نامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.