نمونه وکالتنامه ی بانکی برداشت از حساب و گرفتن وام

نمونه وکالتنامه ی بانکی برداشت از حساب و گرفتن وام

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. با شماره شناسنامه ................ متولد ................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................ باشماره شناسنامه ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و .....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.