نمونه وکالتنامه گرفتن گذر نامه

نمونه وکالتنامه گرفتن گذر نامه

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ..................... باشماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن............................

وکیل : آقای / خانم : ............................ فرزند ........................... با شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت : ....

لطفا برای مشاهده متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.