نمونه وکالتنامه گرفتن وام ازدواج

نمونه وکالتنامه گرفتن وام ازدواج

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .............................. فرزند ........................ به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ..................... ساکن ........................

وکیل : آقای / خانم : ............................. فرزند .........................به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ..........................

مورد وکالت :مراجعه به هر یک از بانکها و افتتاح حساب ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.