نمونه وکالتنامه شماره گذاری موتور سیکلت

نمونه وکالتنامه شماره گذاری موتور سیکلت

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم .................... فرزند .................. با شناسنامه به شماره ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ..........................

وکیل : آقای / خانم : .......................... فرزند .................... با شناسنامه به شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن...................

مورد وکالت : با ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و مراجعه به راهنمائی و رانندگی و امور حمل و نقل نیروی انتظامی سراسرکشور وشرکتهای پست و.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.