نمونه وکالتنامه ترخیص کالا

نمونه وکالتنامه ترخیص کالا

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ................... فرزند : ...................... به شماره شناسنامه........................ متولد ............... صادره از.................. به شماره ملی ....................... ساکن

...........................

وکیل : آقای / خانم ............................ فرزند : ...................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.