نمونه وکالتنامه انتقال سرقفلی

نمونه وکالتنامه انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

موکل : آقای / خانم ...................... فرزند .................... به شماره شناسنامه ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ............... ساکن ............................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............................... به شماره شناسنامه................ متولد .................... صادره از ............... به شماره ملی ....................... ساکن ..........................

مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقدان هر گونه منع و ردع (بازداشتن) قانونی مراجعه هر یک از بنگاه ها و آژانس های معاملات ملکی و دفاتر مشاورین املاک و شهرداری ، مجمع امور صنفی ، اتحادیه اصناف ، اداره اماکن نیروی انتظامی ، بازرگانی ، کمیسیون نظارت اصناف ، تامین اجتماعی ، امور اقتصادی و دارائی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذی مدخل تحت هر عنوان و اسم و اقدام در خصوص انجام کلیه امور اداری و قانونی مورد نیاز راجع به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از پلاک ..................... ملکی موکل طبق سند اجاره توان با سرقفلی .................. دفترخانه .................... و اقدام به تشریفات لازمه و......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل وکالتنامه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.