نمونه متن شکایت از بدهکار

نمونه متن شکایت از بدهکار

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی

ریاست محترم دادگاه

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب .... خواهان دعوا. مبلغ ...... ریال از جناب ..... طلبکار می باشم. لازم به ذکر است که از خوانده محترم رسید کتبی موجود است که نشان دهنده ادعای اینجانب می باشد و فتوکپی مصدق آن نیز به این شکایت نامه پیوست داده شده است و اینجانب تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ طلب بانضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست شد.

محل امضاء مهر انگشت