نمونه متن اقرارنامه سند رجوع از طلاق بدلیل عدم دسترسی به دفترخانه طلاق موصوفه

نمونه متن اقرارنامه سند رجوع از طلاق بدلیل عدم دسترسی به دفترخانه طلاق موصوفه

اینجانب : ........................ فرزند آقای ...................... و نام مادر خانم ................... دارای شناسنامه شماره : .................... صادره از : ................... متولد : ............. ساکن :........................................ زوج سند ازدواج شماره ............ مورخ / / 13 تهران که زوجۀ خود بانو : ............... فرزند آقای ................ متولد ....... ساکن نشانی مرقوم را طبق طلاقنامه شماره ..................... مورخ ............. تنظیمی دفتر رسمی ثبت طلاق شمارۀ ............ مطلقه کرده بودم، بموجب این سند رسمی و به لحاظ عدم دسترسی به دفتر خانه طلاق موصوفه اعلام می نمایم ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل اقرارنامه به فایل pdfیا word مراجعه فرمایید.