نمونه قرارداد چاپ کتاب

نمونه قرارداد چاپ کتاب

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد :

خانم/ آقای / شرکت ......................... به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد مولف نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس ناشر نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.