نمونه قرارداد چاپ و خرید کارت شناسایی

نمونه قرارداد چاپ و خرید کارت شناسایی

کارت شناسایی یک راه فـوق العاده موثر، سریع و با قیمتی مناسب برای معـرفی و شناسایی پرسنل در فعـالیت های درون و برون سازمانی است. امـروزه شرکت ها، مؤسسات، انجمن ها و... به اهمیت وجـود کارت شناسایی در دو بخش اصلی "کنترل و نظارت بر پرسنل" و "اطمینان بخشی در ارتباط با مخاطبان" کاملاً واقـفند.

ضرورت استفاده از کارت شناسایی در کسب و کار امروز، لزوم ارتباط و ارائه خدمات گسترده حضوری پرسنل به مشتریان و مشترکان می باشد. ایجاد اعتماد در مشتریان و امکان نظارت بر عملکرد پرسنل مولفه های مهم در این حوزه برای مدیران شرکت ها می باشد.