نمونه قرارداد پیمان جز

نمونه قرارداد پیمان جز

بر اساس ماده 11 شرایط عمومی پیمان، پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء به صورت زیر تعریف می شود:
"پیمانکار جزء، شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرایی دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد."
هر پروژه دارای یک کارفرما و یک پیمانکار است، کارفرما میتواند اجرای پروژه را به پیمانکار واگذار کند و همچنین پیمانکار متعهد می شود پروژه را با کیفیت مورد نظر کارفرما و در زمان مشخصی تحویل دهد. همانطور که می دانید یک پروژه اعم از ساختمانی یا غیر ساختمانی به لحاظ هزینه و فعالیت ها ممکن است بسیار گسترده باشد ولی در هر صورت در یک پروژه، یک کارفرما و یک پیمانکار اصلی وجود دارد. اما سوال مهم اینجاست آیا یک نفر می تواند تمام کارهای پروژه را به تنهایی انجام دهد به نحوی که پیشرفت کار و کیفیت پروژه در بهینه ترین حالت باشد؟ طبیعتاً پاسخ به این سوال منفی است. بنابراین لازم است که پیمانکار اصلی بخشی از کارها را به افراد دیگر بسپارد. به این افراد و پیمانکاران که با پیمانکار اصلی طرف حساب بوده و بخشی از کارهای یک پروژه را انجام می دهند پیمانکار دست دوم یا پیمانکار جزء گفته می شود.
برای دسترسی به نمونه قرارداد پیمان جز بر روی دانلود کلیک کنید.