نمونه قرارداد پیمانکاری تامین سویس ایاب و ذهاب کارکنان

نمونه قرارداد پیمانکاری تامین سویس ایاب و ذهاب کارکنان

بسمه تعالی

ماده ۱) طرفین قرارداد

این قرارداد ما بین

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود وخانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس پیمانکار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد. .......

برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.