نمونه قرارداد مضاربه

نمونه قرارداد مضاربه

بسمه تعالی

ماده یک-طرفین قرار داد

مالک : خانم / آقای : ....................... فرزند: ............................... دارای شماره ملی : ................ صادره از : ......................... متولد: ............. به نشانی : .................................

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.