نمونه قرارداد مشاوره آی تی

نمونه قرارداد مشاوره آی تی

بسمه تعالی

ماده 1- طرفین قرارداد

قرارداد حاضر بین خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .................... که از این پس اختصاراً در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس مشاور نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 2- موضوع قرارداد

......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.