نمونه قرارداد مشارکت در احداث سایت فروشگاه اینترنتی

نمونه قرارداد مشارکت در احداث سایت فروشگاه اینترنتی

بسمه تعالی

1.مشخصات طرفین قرارداد:

این قرارداد فی مابین طرفین قرارداد خانم /اقا ...... باشماره شناسنامه ........و کدملی .......... فرزند ...... با شماره تلفن......به آدرس .......................وپست الکترونیکی ................از یک طرف آقا/خانم ............... با شماره شناسنامه ...............و کدملی ................... فرزند ............. باشماره تلفن .................به آدرس .................... و پست الکترونیکی..........

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.