نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

نمونه قرارداد فروش آهن آلات اسقاط

بسمه تعالی


این قرارداد به تاریخ...... فی مابین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت .............................. به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ............................... به شماره ملی / ثبت .................... از طرف دیگر که از این پس کارفرما نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.