نمونه قرارداد خرید و فروش و انتقال سرقفلی

نمونه قرارداد خرید و فروش و انتقال سرقفلی

بسمه تعالی

ماده 1-طرفین قرارداد

1.1 انتقال دهنده ..................... فرزند ............... به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد ملی ................... متولد ......... ساکن ......................... تلفن................

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............. به موجب.........

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.