نمونه قرارداد خرید و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی

نمونه قرارداد خرید و فروش لوازم ارایشی و بهداشتی

بسمه تعالی

این قرارداد فی مابین خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............................................. متولد ............................ ساكن : .............. ............................................با شماره تلفن .......................... که از این پس طرف اول نامیده می شود و خانم / آقای ..................................... فرزند آقای ............................ دارای شناسنامه به شماره .................................. صادره از ............ ................................. متولد ............................ ساكن : ................................... .................................................با شماره تلفن ......................... که طرف دوم نامیده می شود .

برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه نمایید.