نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

نمونه قرارداد تولید و فروش قطعه

بسمه تعالی

این قرارداد فی ما بین طرفین قرارداد:

خانم/ آقای / شرکت ........................ به شماره ملی / ثبت .............. ...... که از این پس اختصاراً در این قرارداد فروشنده نامیده می شود و

خانم/ آقای / شرکت ...................... به شماره ملی / ثبت ....................از طرف دیگر که از این پس خریدار نامیده می شود، با شرایط ذیل منعقد می گردد.

ماده 1 : موضوع قرارداد

.....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.