نمونه قرارداد تخلیه و بارشماری

نمونه قرارداد تخلیه و بارشماری

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ فی مابین به نمایندگی به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی
شماره مورخ به عنوان متعهد له از یک طرف و شرکت به شماره ثبت به نمایندگی به شماره شناسنامه صادره از که در این قرارداد متعهد نامیده می شود طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد .

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.