نمونه قرارداد بانک مسکن

نمونه قرارداد بانک مسکن

بسمه تعالی

قرارداد شماره ................... مورخ ....................... بانک مسکن شعبه .................. در اجرای بند قرارداد داخلی شماره ....................... مورخ ...................... قرارداد حاضر بین امضاء کنندگان زیر :

الف خانم / آقای ................... فرزند .......................... دارای شماره شناسنامه ............................... صادره از ........................ متولد ............... به شماره ملی ........................................ مقیم .................................... که در این قرارداد بدهکار نامیده یم شود از یک طرف و ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.