نمونه قرارداد اجاره گرفتن رحم جهت بارداری

نمونه قرارداد اجاره گرفتن رحم جهت بارداری

بسمه تعالی

موجر یا اجیر ( اجاره دهنده رحم ) : خانم ......................... فرزند (خانم / ...................... و آقای .......................... ) ش.شناسنامه ......................... صادره از..................... متولد ............... کدملی ......................... مقیم ..... به نشانی : ......................................... کدپستی : .............................

مستأجرین ( اجاره کنندگان رحم ) : خانم و آقای .............................. فرزند (خانم / .................. و آقای ............................) ش.شناسنامه. ...... ......

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.