نمونه قرارداد اجاره مغازه

نمونه قرارداد اجاره مغازه

مغازه یک ملک تجاری محسوب می شود و اجاره ملک تجاری با اجاره ی ملک های مسکونی تفاوت دارند. این تفاوت در درجه ی اول به خاطر کاربری ملک تجاری است که به نوبه ی خود بر روی مبلغ اجاره هم تأثیر دارد. همچنین منطقه ی جغرافیایی که مغازه در آن قرار دارد از اهمیت زیادی برخوردار است؛ در حالی که ممکن است این مورد برای اجاره ی ملک های مسکونی چندان مهم نباشد.