نمونه قرارداد اجاره خودرو یاوسیله نقلیه به جهت کار با شرکت و افراد و...

نمونه قرارداد اجاره خودرو یاوسیله نقلیه به جهت کار با شرکت و افراد و...

بسمه تعالی

این قرارداد در تاریخ .........فی مابین خانم/آقای/شرکت ....... به نمایندگی .........به موجب معرفی نامه/ حکم کارگزینی شماره.......مورخ.......به عنوان متعهد له از یک طرف و خام/آقای/شرکت...... شماره شناسنامه / ثبت ........صادره از / ثبت شده در....... به نمایندگی ......... که طبق آگهی شماره ......روزنامه رسمی معرفی گردیده است و در این قرارداد متعهد نامیده می شود . طبق شرایط ذیل منعقد می گردد و طرفین ملزم به کلیه مفاد آن می باشد. ......

لطفا برای مشاهده ی متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.