نمونه قرارداد اجاره خودرو برای بار و حمل و نقل

نمونه قرارداد اجاره خودرو برای بار و حمل و نقل

بسمه تعالی


این قرارداد فیما بین کارخانه ............................ به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................ به آدرس ............................................ که من بعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد. .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.