نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

بسمه تعالی

ماده 1: طرفین قرارداد


1-1- موجر/ موجرین با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن.... تلفن.......
1-2- مستاجر/ مستاجران ...... با .... اصالت/ وکالت/ قیمومیت/ ولایت/ وصایت/ فرزند.... به شماره شناسنامه .... متولد.... صادره.... کدملی....متولد.... ساکن....تلفن....


ماده 2:موضوع و مشخصات قرارداد مورد اجاره به شرط تملیک .....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.