نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

بسمه تعالی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره ..................... مندرج در روزنامه .................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ............... کمیسیون استانی ....

لطفا برای مشاهده متن کامل قرارداد به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.