نمونه فرم شکایت تصرف عدوانی کیفری

نمونه فرم شکایت تصرف عدوانی کیفری

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان ....

با عرض سلام و ادب

اینجانب مدت .... پیش جهت مراقبت از ملک خود که یک ... در شهر ... بوده و دارای مشخصات ... بود از اقای ...که همسایه ی اینجانب است تقاضا کردم و ایشان پذیرفت.متهم در مدت ... در ملک بنده مشغول بوده تا اینکه در تاریخ ...اینجانب به دلیل ... از ایشان تقاضا نمودم که ملک (مغازه یا خانه یا ...)بنده را تخلیه کند اما متاسفانه نامبرده ،ملک را تصرف کرده و از تخلیه ی آن خودداری میکند .بنابراین بنده اظهار نامه ای در تاریخ ...به شماره ی .... به نامبرده ارسال کردم و طی اظهارنامه ی مذکور تخلیه ی ملک خود را از وی مطالبه نمودم اما مشتکی عنه به آن هیچ پاسخی نداده و هیچ اقدامی جهت همکاری با بنده انجام ندادند .لذا با عنایت به شرح فوق الذکر و ادله ی اینجانب که شامل اظهار نامه و اسناد و مدارک مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب و شهادت شهود و ... میباشد و نیز با نظر به اینکه فعل ارتکابی مشتکی عنه واجد وصف مجرمانه ی تصرف عدوانی میباشد با استناد به ماده ی 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعا میباشد و همچنین از آنجایی که خسارتهای وارد شده به اینجانب مبلغ .... ریال میباشد بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.