نمونه صورت جلسه ی هییت مدیره در شرکتهای با مسیولیت محدود

نمونه صورت جلسه ی هییت مدیره در شرکتهای با مسیولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت....................................... شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاءهیات مدیره/ اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورت جلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.