نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسولیت محدود

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت با مسولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ........................ شماره ثبت .................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده ........................ ریال در تاریخ .................... ساعت .............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد. ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل صورتجلسه به فایل word یا pdf مراجعه فرمایید.