نمونه شکواییه صادرکننده صاحب حساب جاری مبنی بر مفقود شدن دسته چک

نمونه شکواییه صادرکننده صاحب حساب جاری مبنی بر مفقود شدن دسته چک

دادستان محترم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان ...

با عرض سلام و ادب

به عرض می رساند اینجانب، صادرکننده ی چک، صاحب حساب جاری به شماره ی ... بر عهده ی بانک ... شعبه ی ... می باشم. با عنایت به این که دسته چک این جانب از شماره سریال ... الی شماره ... درتاریخ ... در حوالی ... مفقود نموده ام . ....

لطفا برای مشاهده ی متن کامل شکواییه به فایل wordیا pdf مراجعه فرمایید.