نمونه دادنامه ی ابطال اقرارنامه رسمی دریافت مهریه

نمونه دادنامه ی ابطال اقرارنامه رسمی دریافت مهریه

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیمی از ناحیه خانم فرزند با وکالت آقای نسبت به دادنامه شماره .......97 موضوع پرونده کلاسه ....97 شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی شهرستان که طی آن حکم به بطلان دعوی در مورد خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ ........ دفتر اسناد رسمی شماره 16 شهرستان صادر گردیده است با عنایت به مجموعه محتویات پرونده و تجدید نظر خوانده آقای فرزند در جلسه رسیدگی مورخ .......... بیان نموده که من چیزی به عنوان مهریه به این خانم نداده ام هر چند در این دادگاه عنوان نموده من بیشتراز مبلغ میلیون تومان وجه نقد مهریه را داده ام و طلا هم مقداری داده ام ولی مدرک ندارم و نمی توانم روی آن قسم بخورم و حاضر نیستم ایشان سوگند بخورد و با عنایت به متن اقرارنامه ( نامبرده اقرار نموده که نسبت به صداقی خود تمام و کمال از آقای زوج اخذ و دریافت نموده و هیچ گونه حقوقی و ادعایی ندارم ) لذا دادگاه اقرار به دریافت را با توجه به اعلام عدم پرداخت توسط تجدیدنظرخوانده که کذب و فاسد دانسته و بنابراین تعیین نظرخواهی در نظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸، ۳۵۶، ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال سند رسمی شماره ۱۳۱ مورخ دفتر اسناد رسمی ۱۵ شهرستان موضوع قرار فوق الذکر را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.

رییس دادگاه مستشار دادگاه